Honeys On Halsted | Hydrate Nightclub |Nov. 8, 2018